Tút lên tích Xanh Fb cho anh em nào thích

Tút lên tích Xanh Fb cho anh em nào thích

. https://about.meta.com/technologies/meta-verified

FAKE IP NEWZILAN Vào trang cá nhân ai có tích xanh,

sau đó bấm vào cái dấu tích ,

sẽ hiện lên phần đăng ký,

sau đó gửi thanh toán + giấy tờ và chờ đợi.

https://www.facebook.com/help/contact/3494379624179770