TUT chống bị FB hạ quyền nhân viên ở bm

Vào phần trung tâm bảo mật trong cài đặt doanh nghiệp
-> Ai được yêu cầu bật xác thực hai yếu tố?

Chọn "Chỉ quản trị viên"